TOKYO KEIKI P Series Piston Pump

Contact Now

TOKYO KEIKI P31V-FRS-11-CMC-10-J P Series Piston Pump

8 mm 22.3 mm
20.5 mm 9.5 mm

TOKYO KEIKI P16V-FRS-11-CVC-10-J P Series Piston Pump

4.0 mm 312 N
One Seal 120 N

TOKYO KEIKI P16V-RSG-11-CMC-10-J P Series Piston Pump

20 N/mm² 0.05
0.25 m/s 0.1

TOKYO KEIKI P16V-RS-11-CC-10-J P Series Piston Pump

260 mm 8.5 kg
355 mm 23.5 mm

TOKYO KEIKI P16VMR-10-CMC-20-S121-J P Series Piston Pump

255000 N 82.60 mm
1800 rpm Shield & Seal & Snap

TOKYO KEIKI P8V-MR-10-CB-10 P Series Piston Pump

13000 rpm 55.000 mm
29.00 mm 19000 rpm